JOUW VERHAAL           BUREAU LOKAAL

Filosofie 

Beleidsonderzoek en beleidsevaluatie kunnen niet (meer) los van elkaar gezien worden. De afgelopen jaren is de vraag opgekomen of de traditionele manier van evalueren in voldoende mate aansluit bij de beleidspraktijk. Het gaat hierbij om de ’technische-rationele’ benadering waarbij beleid geëvalueerd wordt op ‘doelmatigheid’ en ‘doeltreffendheid’. Harde indicatoren en normenkaders staan hierbij centraal. Dit biedt een goed uitgangspunt om uitspraken te kunnen doen over beleid. Tegelijkertijd geven beleidsmedewerkers en belanghebbenden  aan dat de cijfers problemen kunnen maskeren. Het kiezen van de juiste indicatoren is een op zichzelf staande kunst. 

Mijn filosofie is dat cijfers ruimte moeten blijven bieden voor interpretatie. Om die reden ben ik bedreven in kwalitatief onderzoek en geef ik evaluaties de nodige kwalitatieve diepgang. Het liefst laat ik deskundigen, medewerkers en belanghebbenden zelf aan het woord. Dat mensen in hun eigen woorden kunnen vertellen over hoe het beleid hun werkzaamheden en levens raken. 

Naar mijn mening wordt er nog te weinig geëvalueerd. De tijdsinvestering die dit vraagt staat vaak in de weg. Om die reden werk ik graag met Quick Scans om snel inzichtelijk te maken welke obstructies en reparaties nodig zijn. 

Beleidsanalyse & Beleidsevaluatie 

Artikel 213a Gemeentewet en artikel 217a Provinciewet schrijven voor dat er periodiek onderzoek gedaan wordt naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het bestuur gevoerde beleid. Ik heb veel ervaring met deze onderzoeken en kan helpen met het onderzoeksdesign en de uitvoering.

Onderzoek & advies

Onderzoek blijft wat mij betreft niet in de la liggen. Daarom geef ik heldere, concrete adviezen hoe in te spelen op relevante (juridisch-bestuurskundige) ontwikkelingen. 

Quick Scans

Twijfels of een verordening geactualiseerd moet worden? Krijg dankzij een quick scan snel inzage in de meest urgente knelpunten en kansen. 

Dossier: subsidies

Subsidie als beleidsinstrument effectief inzetten is een grote uitdaging voor alle overheden die ermee werken. De ambitie om ‘outcome’-gericht beleid op te zetten is veelal aanwezig maar om uiteenlopende redenen moeilijk in de praktijk te brengen. In opdracht van verschillende gemeenten, waterschappen en provincies heb ik onderzocht hoe dat effectiever kan. 

Interesse in de inzichten die opgedaan zijn en wat ik kan betekenen voor jouw organisatie? Neem contact met mij op: mail@laurentstaartjes.nl

Over Bureau Lokaal

KVK-nummer: 62525549
BTW-nummer: NL002180939B57

Bezoekadres: Keizersgracht 482, Amsterdam

Op de diensten van Bureau Lokaal zijn de algemene voorwaarden van toepassing.